AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT


INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSIICE), SILIFOC , SA amb CIF A-43066646 i domicili social a c. Indústria, n. 12, 43460 Alcover (Tarragona) i adreça electrònica silifoc@silifoc.es , manifesta que són de la seva propietat:


    - el domini www.silifoc.net
    - els perfils i pàgina a les seguents xarxes socials:

        • Facebook: https://www.facebook.com/silifoc
        • Instagram: https://www.instagram.com/silifoc_alcover/

Que SILIFOC , SA està inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, Tom 359, Llibre 280, secció 3a, foli 29, fulla 5685.

SILIFOC , SA no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació que aparegui a les seves pàgines web o presència online a les diverses xarxes socials. Amb els límits establerts a la llei, SILIFOC , SA no assumeix cap responsabilitat per la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet i xarxes socials de SILIFOC , SA estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet i xarxes socials de SILIFOC , SA poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de SILIFOC , SA o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de SILIFOC , SA.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.


XARXES SOCIALS

L’usuari caldrà que disposi del seu perfil en aquestes xarxes socials per poder interactuar amb SILIFOC , SA i que accepti la relació amb la nostra xarxa social. Si així s’executa, SILIFOC , SA tindrà accés al perfil de l’usuari d’acord amb els paràmetres estipulats per la pròpia xarxa social i podrà interactuar amb ell amb l’enviament de missatges, publicacions, participació a concursos i sortejos. Si l’usuari no desitja que SILIFOC , SA pugui accedir al seu perfil o interrelacionar-se amb ell caldrà que es desvinculi del perfil deixant de seguir o eliminar com amistat, seguidor o usuari a SILIFOC , SA.

Les actuacions que realitzi SILIFOC , SA podran tenir caràcter informatiu i/o publicitari del seus serveis o productes, considerant que la xarxa social es un mitjà publicitari, sota la responsabilitat de SILIFOC , SA quant a les publicacions i comunicacions que realitzen per aquest mitjans online.

La participació dels usuaris en concursos, promocions o sortejos implicarà que l’usuari accepta les bases legals d’aquest concurs, promoció o sorteig que seran publicades a la xarxa social de referència en el moment oportú, i amb la seva participació, implicarà que l’usuari ha acceptat les mateixes.

Es recorda als usuaris que les publicacions que realitzin a les xarxes socials estaran sota la seva responsabilitat i caldrà que respectin la legislació i els drets de tercers que es puguin afectar, amb especial rellevància als drets de propietat intel·lectual, de protecció de dades i de la pròpia imatge de tercers, així com les normes de les pròpies xarxes socials que consten en els següents enllaços:

Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms
Instagram : https://help.instagram.com 


PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin tractades sota la responsabilitat de SILIFOC, SAi domicili a c. Indústria, n. 12, 43460 Alcover (Tarragona):

-Formulari de Contacte: Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva petició i poder-li donar resposta, essent la prestació d’aquest servei el motiu que ens legitima tractar les seves dades. Aquestes dades seran conservades fins que es resolgui la petició i no seran transmeses a tercers.

-Formulari de Compra: Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva petició i portar la gestió i control de clients en relació als serveis prestats i els productes oferts, sent la prestació d'aquest servei el motiu que ens legitima a tractar les seves dades. Aquestes dades només seran transmeses quan siguin necessàries per a la realització del lliurament de la comanda i seran conservades sempre que sigui necessari per la normativa de contractació i les obligacions derivades d'ella.

-Si son tractades a les nostres xarxes socials, d’acord amb el detallat anteriorment, aquestes seran tractades amb la finalitat de gestionar aquella informació i dades obtingudes de la interactuació dels usuaris de les xarxes socials amb aquests perfils/pàgina. Aquestes dades seran tractades d’acord a l’interès legítim d’aquesta empresa i seran conservades sempre que es mantingui l’interès legítim que va permetre el seu tractament.

En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, si aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercitar els drets previstos:

- D’accés: L'interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació al respecte del tractaments realitzats.

- Rectificació: Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades. L'interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes.

- Supressió: L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals ("dret a l'oblit"), quan aquestes ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament, l'interessat s'oposa al tractament, les dades s'han tractat il·lícitament, s'han de suprimir per complir una obligació legal o s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.

- Limitació del tractament: És un dret de la persona interessada consistent en marcar les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar.

- Oposició: l’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades quan es basa en alguns supòsits concrets i s’invoqui un motiu relacionat amb la seva situació personal.

- Portabilitat de les dades. L’interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, si es basa en el consentiment o en un contracte o quan el tractament es fa per mitjans automatitzats.

- A no ser objecte de decisions individuals automatitzades: l’interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils que produeixi efectes jurídics en ell o l’afecti negativament.

Aquestes peticions caldrà que es facin a c. Indústria, n. 12, 43460 Alcover (Tarragona) o a silifoc@silifoc.es

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades


PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL


Aquesta web és propietat de SILIFOC , SA. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, les seves pàgines, la seva presència a xarxes socials, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els enllaços ("hipervincles") establerts des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrit o organisme dependent, són propietat exclusiva d'aquesta llevat que expressament s'estableixi uns altra cosa.

Totes les denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualssevol producte o servei oferts i reflectits en aquest lloc web, són marques comercials degudament registrades per ( Nom de l’entitat) per les seves subsidiàries i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut del mateix per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’ordenament jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques comercials de tercers es destaquen convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de SILIFOC , SA l'ús que l’usuari pugui portar a terme referent a aquest respecte, essent l’única responsabilitat sobre la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web i xarxes socials. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o eliminar la informació, contingut o advertències d'aquest lloc web sense l’ autorització prèvia per escrit de SILIFOC , SA.

SILIFOC , SA no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del mitjà en el qual es grava el software. SILIFOC , SA posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest lloc web al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu idioma o un altre codi o idioma.


LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'usuari, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal i sempre que aquesta submissió sigui possible, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent, pogués correspondre-li.
 


CONDICIONS D’ÚS

 

CONDICIONS GENERALS

Les presents condicions generals d’ús regulen l’ús del lloc web www.silifoc.net, així com les condicions de compra de productes i de contractació de serveis oferts a través d’aquest lloc web.

SILIFOC, SA disposa d’una pàgina web de productes que son subministrats en punts de venda i distribuïdors autoritzats. Las persones que pretenen navegar pel lloc web, així com adquirir o contractar productes o serveis, ho poden realitzar sense necessitat de registrar-se ni d’ostentar la condició d’usuari.

Tot usuari que accedeixi al lloc web i adquireixi els productes oferts haurà de ser major de 18 anys amb suficient capacitat legal per celebrar contractes.

USUARI

Tota persona que ho desitgi i que sigui major de 18 anys, amb suficient capacitat d’obrar, pot adquirir productes a través d’aquest lloc web.

L’usuari, un cop completades totes les dades que ha facilitat, declara que són certes, i que corresponen a la seva persona, havent acceptat la política de privacitat ; i, en concret, allò detallat sota de l’epígraf de “Protecció de dades” que es detalla a l’avís legal i política de privacitat, i on s’especifica el tractament que es realitzarà amb l’única finalitat de gestionar la relació negocial.

 

USUARI REGISTRAT/ NO REGISTRAT

Tota persona que ho desitgi i que sigui major de 18 anys amb suficient capacitat d’obrar, pot crear el seu propi compte, introduint la totalitat de les dades que es sol·liciten a l’apartat “Accedir al meu compte”.

L’usuari amb l’emplenament de les seves dades declara que totes les facilitades són certes, actualitzades i corresponen a la seva persona.

Un cop complet el procediment, l'usuari podrà accedir a la seva àrea personal, on podrà visualitzar el seu historial de comandes i compres, el detall de transaccions, així com les seves dades de caràcter personal. En qualsevol moment l’USUARI podrà realitzar les modificacions que consideri convenients, així com donar de baixa el compte.

Per poder autentificar-se en aquesta web, es disposarà d’un nom d’usuari i contrasenya que serà escollit per el propi usuari i que li permetrà accedir a una àrea personal.

La contrasenya ha de ser personal, secreta i intransferible, no estant permesa ni recomanada la cessió, ni tan sols temporal a tercers. Per això, l’usuari es compromet a fer un ús diligent i mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers al permetre o no tenir la cura necessària per evitar que terceres persones puguin tenir coneixement d’ella.

En el supòsit de que l’usuari conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de modificar-la de forma immediata a la seva àrea personal de la web o notificar-ho immediatament a silifoc@silifoc.es perquè es procedeixi a la seva modificació.

Usuari no registrat

Per poder realitzar les compres no és necessari que sigui donat d’alta com a usuari registrat si no ho desitja ; sinó que tan sols haurà d’emplenar el formulari de comanda online, acceptant el tractament d'aquestes de conformitat amb la normativa de protecció de dades i en els termes detallats a l’avís legal i política de privacitat.

En aquest cas, l’usuari no disposarà d’un compte propi on pugui accedir i revisar les seves compres, promocions... essent tan sols les dades facilitades per poder realitzar la compra sol·licitada.

 

PROCEDIMENT DE COMPRA I PAGAMENT

Al lloc web es descriu les condicions de cadascun dels productes oferts, així com les seves característiques.

Els preus de la pàgina web inclouen IVA, però exclouen les despeses d’enviament, que s’afegiran a l’import total degut.

Els preus poden canviar en qualsevol moment però (llevat a l’establert anteriorment) els possibles canvis no afectaran a les comandes amb respecte a les que ja s’hagi enviat la Confirmació de Comanda.

Una vegada seleccionat el producte que desitja adquirir, aquest podrà ser abonat mitjançant transferència de pagament, targeta bancària o el sistema Pay-Pal:

-En el supòsit que es desitgi realitzar el pagament mitjançant transferència de pagament, una vegada realitzada s'haurà de comunicar enviant el comprovant de la mateixa a la següent adreça: silifoc@silifoc.es  . Una vegada verificat la seva correcta recepció en el compte indicat de SILIFOC SA., s'entendrà que el pagament s'ha realitzat.

-Si desitja realitzar el pagament amb targeta bancària, el lloc web li redirigirà a una plataforma de pagament, que funciona mitjançant les màximes mesures de seguretat disponibles; i qui serà el que validi el correcte pagament, comunicant-lo a SILIFOC SA.

-Si el procediment de pagament es realitza a través de Pay-Pal es remetrà a la plataforma d'aquest mitjà de pagament, sent necessari accedir com a usuari al seu propi compte i confirma el pagament, segons les instruccions de la pròpia plataforma, qui informarà i abonarà a SILIFOC SA el correcte pagament o incidència produïda en aquesta.

En cap cas, SILIFOC, SA, emmagatzema aquestes dades, donat que només són guardades sota responsabilitat de l’empresa que ofereix la plataforma de pagament; qui informarà i abonarà a SILIFOC, SA el correcte pagament o informarà de la incidència produïda en el mateix.

Una vegada comprovat que el procediment de pagament s’ha realitzat de forma satisfactòria per qualsevol dels mitjans disponibles, SILIFOC, SA emetrà el corresponent comprovant de compra a la direcció de correu electrònic facilitada per l’usuari i s’adjuntarà una copia a la comanda./
Si ho desitja, podrà posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic silifoc@silifoc.es o tlf. 977 846-216, per sol·licitar que li remetem el comprovant de compra per correu postal o per qualsevol altre mitjà equivalent.


ENTREGA

La compra s’entrega per l’empresa de missatgeria que disposa SILIFOC, SA per a la realització d’aquestes tasques ; havent d’abonar l’usuari les despeses que corresponguin a l’enviament del producte i que s’especifiquen en el propi procediment de compra; i que serà acceptat per l’usuari al finalitzar la compra i abonar aquesta.

S’entendrà que s’ha formalitzat l’entrega quan aquesta sigui realitzada a la direcció indicada pel client, tot i que, no sigui entregat a la seva persona.

Només el consumidor serà responsable de la disminució del valor de béns resultants d’una manipulació dels productes diferents de la necessària per garantir la seva naturalesa, característiques o funcionament.

Es recorda que tots els productes disposen de garantia de 2 anys, des de la data de la factura, llevat dels productes degudament identificats que disposin d’una garantia inferior per trobar-se així regulat per la normativa.


DRET DE DESISTIMENT

De conformitat amb la normativa de defensa dels consumidors i els usuaris, una vegada realitzada la compra, l’usuari disposa de 14 dies naturals per exercir el seu dret de desistiment, des de la recepció del producte al domicili indicat i disposar del comprovant de compra; sempre i quan, el producte sigui retornat en correcte estat, en el seu estat original i amb els precintes de garantia intactes.

L’usuari haurà de posar-se en contacte amb l’empresa a través del següent correu electrònic, silifoc@silifoc.es al·legant que vol exercir el seu dret de desistiment o completant aquest formulari:
A l’ Atenció de SILIFOC, SA

Per la present, els comunico que desisteixo del nostre contracte de venda a baix referenciat:

-Referència (núm. de compra o factura): ___________________________
-Producte rebut el dia _____/_____/_________
-Nom de qui exerceix el dret de desistiment (consumidor/s i usuari/s):
______________________________________________________________________
-Domicili de qui exerceix el dret :________________________________
-Correu electrònic de qui exerceix el dret : __________@____________ (obligatori si es remet via electrònica)
-Data: _____/_____/_________
–Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si el formulari es presenta en paper)

Una vegada finalitzat aquest termini, SILIFOC, SA no accepta devolucions per desistiment en els serveis adquirits.

 

RESOLUCIÓ DE CONFLICTE:

S'informa que SILIFOC, SA, no consta adherida a cap plataforma de resolució de conflictes en matèria de consum o d'arbitratge, estant a la disposició dels seus usuaris-clients en els canals d'atenció al client que consten a la Web.
Però de conformitat amb el Reglament 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, s'informa de l'existència d'una plataforma europea per a la resolució de conflictes, que podrà ser utilitzada en l'àmbit del comerç electrònic; podent obtenir més informació a: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show  .

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ


L’empresa es reserva el dret a modificar aquesta Política en qualsevol moment, informant dels canvis substancials realitzats. Aquests canvis no tindran efectes retroactius - llevat que es tracti d’imposicions legals - i seran d’aplicació 30 dies de la publicació de l’avís corresponent. Si l’usuari no està conforme amb les modificacions, li recomanem no fer ús de la web.

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions es suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes.